Vyberte stranu

Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť Fifty-Fifty s.r.o. (ďalej spolu len “Fifty” alebo „my“), rešpektuje Vaše súkromie a podľa toho aj zaobchádza s Vašimi osobnými údajmi.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú ako zbierame, používame a inak nakladáme s Vašimi osobnými údajmi. Zbierame iba minimálne množstvo osobných údajov, a to v rozsahu, v akom to je nevyhnutné za účelom naplnenia Vašej interakcie s nami; Vaše osobné údaje nepredávame tretím osobám; a používame ich iba tak, ako je to opísané v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ
Fifty-Fifty s.r.o., so sídlom Strojnícka 18, 080 01 Prešov, IČO: 364 79 861 je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov alebo akéhokoľvek aspektu nášho spracúvania Vašich osobných údajov neváhajte nás kontaktovať elektronicky na emailovú adresu info@fifty-fifty.sk alebo poštou na našu adresu Strojnícka 18, 080 01 Prešov, Slovenská republika.

Informácie, ktoré zbierame o Vás a spôsob, akým ich získavame
Informácie o Vás zbierame nasledovnými spôsobmi:

 • prostredníctvom Vášho použitia našich internetových stránok,
 • keď nás kontaktujete prostredníctvom našich on-line formulárov alebo inak s požiadavkou o informáciách ohľadom našich produktov alebo služieb,
 • keď sa uchádzate o prácu u nás.

Zbierame nasledovné osobné informácie o Vás

 • meno, priezvisko,
 • emailová adresa,
 • názov spoločnosti, pre ktorú pracujete, Vašu pracovnú pozíciu,
 • dátum narodenia, telefón, adresa, Vašu pracovnú históriu, dosiahnuté vzdelanie,
 • obchodné meno spoločnosti, sídlo spoločnosti, IČO, DIČ, IČDPH,
 • informácie súvisiace s Vašimi platbami,
 • technické informácie z Vášho navštívenia našich internetových stránok alebo aplikácií alebo z Vášho použitia našich služieb alebo vzťahujúce sa k materiálom a komunikáciám, ktoré Vám pošleme elektronicky a
 • akékoľvek iné informácie súvisiace s Vami, ktoré nám poskytnete (napr. z obsahu komunikácie s nami)

Informácie o používaní internetových stránok sa zbierajú pomocou súborov cookie. Súbory cookie sú textové súbory vložené do Vášho počítača za účelom zberu štandardných informácií o Vašich prihláseniach do internetu a o Vašom správaní. Tieto informácie sa potom používajú na sledovanie Vášho používania internetovej stránky a na vytváranie štatistických prehľadov o činnosti internetovej stránky. Viac informácií nájdete na nasledovných internetových stránkach:
www.aboutcookies.org alebo www.allaboutcookies.org

Môžete si nastaviť Váš webový prehliadač tak, aby neprijímal súbory cookie a vyššie uvedené stránky Vám povedia ako môžete odstrániť súbory cookie z Vášho webového prehliadača. Avšak zoberte prosím na vedomie, že ak tak urobíte, v zopár prípadoch niektoré prvky našich internetových stránok môžu z tohto dôvodu nefungovať.

Účel a právny základ spracúvania Vašich osobných údajov
Vaše osobné údaje spracúvame na nasledovné účely:

 • aby sme Vám mohli poskytnúť naše služby a produkty,
 • aby sme zlepšili naše služby a produkty a ich výkon vrátane vytvárania nových služieb a produktov,
 • na poskytovanie a zlepšovanie našich internetových stránok,
 • aby sme Vám mohli odpovedať na Vaše otázky alebo aby sme Vás mohli emailom kontaktovať v súvislosti so spracovaním alebo naplnením Vašich požiadaviek a tiež aby sme Vám mohli poskytnúť zákaznícky servis, aktualizácie a iné informácie týkajúce sa našich služieb,
 • na vykonávanie prieskumov,
 • na spropagovanie našich služieb a produktov a na marketingové účely,
 • aby sme mohli vykonávať a brániť naše zákonné práva a aby sme mohli splniť povinnosti, ktoré nám vyplývajú z príslušných právnych predpisov,
 • aby sme mohli zachytiť, predchádzať alebo vyšetriť nezákonné činnosti ako sú podvody, sociálne inžinierstvo alebo iné trestné činy,
 • aby sme získali nových členov nášho tímu.

Vaše osobné údaje spracujeme len vtedy, ak budeme mať na to právny základ. Právny základ bude závisieť od účelu, pre ktorý zbierame a potrebujeme použiť Vaše osobné informácie.

Vaše osobné údaje spracúvame na základe jedného alebo viacerých nasledovných právnych základov:

 • plnenie akejkoľvek zmluvy uzavretej medzi Vami a nami a jej záväzkov alebo podniknutie krokov potrebných pred uzatvorením takejto zmluvy s cieľom jej uzavretia,
 • dodržiavanie zákonných povinností,
 • máme oprávnený záujem vo vykonávaní spracúvania Vašich osobných údajov pre účely rozvíjania nášho podnikania, marketingu, poskytovania a vylepšovania našich internetových stránok a služieb, plnenia našich regulačných povinností, kontaktovania sa s Vami v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi, vykonávania a bránenia našich zákonných práv, zabezpečenia našej fyzickej a elektronickej bezpečnosti a ochrany nášho majetku (to všetko v tom rozsahu, v akom náš oprávnený záujem nie je v konkrétnych prípadoch prevážený Vašim záujmom alebo Vašimi základnými právami a slobodami),
 • Váš predchádzajúci súhlas,

Ako dlho si nechávame Vaše osobné údaje
Osobné informácie, ktoré od Vás získame, si ponechávame pokiaľ máme pretrvávajúcu oprávnenú potrebu si ich ponechať (napr. poskytnúť Vám službu, o ktorej poskytnutie ste požiadali alebo plniť príslušné zákonné, daňové alebo účtovné požiadavky).

V prípade, že prestaneme mať pretrvávajúcu oprávnenú potrebu spracúvať Vaše osobné údaje buď ich zmažeme alebo anonymizujeme alebo ak to nie je možné (napr. pretože Vaše osobné údaje sú uložené v záložných archívoch), bezpečne uložíme a izolujeme Vaše osobné údaje až do doby kým bude ich zmazanie možné.

Ako zdieľame informácie, ktoré zbierame
Vaše osobné údaje nepredávame, nepožičiavame ani inak neposkytujeme tretím osobám pre marketingové účely.

Bez Vášho povolenia nezverejňujeme Vaše osobné údaje žiadnej tretej osobe, ibaže to je nevyhnutné na spracovanie Vašej objednávky, splnenia Vašej požiadavky, plnenia našich povinností zo zmluvy uzavretej medzi Vami a nami a vylepšenia našich služieb a produktov alebo sme povinní ich zverejniť na základe zákona.

Využívame služby nasledovných spoločností, s ktorými aj zdieľame informácie:

 • Služba Google Analytics, ktorá nám poskytuje analýzy. Služba Google Analytics používa súbory cookie na zbieranie neidentifikujúcich informácií. Spoločnosť Google poskytuje niektoré ďalšie možnosti ochrany osobných údajov týkajúce sa súborov cookie, ktoré využíva služba Google Analytics na http://www.google.com/policies/privacy/partners/,
 • Spoločnosť MailChimp na doručenie našich informačných bulletinov. Zhromažďujeme štatistické údaje týkajúce sa otvárania emailov a kliknutí pomocou štandardných technológií, ktoré nám pomáhajú monitorovať a zlepšovať náš e-bulletin. Pre viac informácií, prosíme navštív  https://mailchimp.com/legal/privacy/,

Vaše práva
V súvislosti s Vašimi osobnými údajmi máte nasledovné práva:

 • Právo neposkytovať nám Vaše osobné údaje. Avšak berte prosíme na vedomie, že bez Vašich osobných údajov nie sme schopní poskytnúť Vám k Vašej spokojnosti alebo vôbec niektoré prvky našich internetových stránok, požadované informácie a niektoré z našich služieb.
 • Právo prístupu k Vašim osobným informáciám. Toto právo Vás oprávňuje dostať kópiu osobných údajov, ktoré máme o Vás a skontrolovať oprávnenosť ich spracúvania.
 • Právo na opravu Vašich osobných údajov, ak sú nesprávne alebo neúplné.
 • Právo na vymazanie Vašich osobných údajov a právo na obmedzenie ich spracúvania, ak sú na to splnené zákonné podmienky.
 • Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu máte právo kedykoľvek odvolať tento súhlas. Prosíme ber však na vedomie, že takéto Vaše odvolanie súhlasu nemá vplyv na oprávnenosť akéhokoľvek spracúvania Vašich osobných údajov, ktoré sme vykonali pre dátumom doručenia tohto odvolania a zároveň nám nebráni v spracúvaní Vašich osobných údajov na základe iného aplikovateľného právneho základu, najmä v súvislosti s vykonávaním a bránením našich práv podľa príslušných právnych predpisov a v súvislosti s plnením našich zákonných povinností.
 • Ak spracúvame Vaše osobné informácie na základe nášho oprávneného záujmu, máš právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov, ak sú na to splnené zákonné podmienky.
 • Právo získať od nás Vyše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo bez prekážok preniesť Vaše osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi (prenos údajov).

Za účelom vykonania ktoréhokoľvek z vyššie uvedených práv nás môžete kontaktovať na emailovej adrese info@fifty-fifty.sk. Prosíme ber však na vedomie, že môžeme od Vás požadovať špecifické informácie za účelom potvrdenia Vašej identity.

Okrem toho, ak sa domnievaš, že naše spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s Vašimi právami na ochranu osobných údajov podľa príslušných právnych predpisov a/alebo sme Vaše námietky dostatočne nezodpovedali, máte právo podať sťažnosť orgánu dohľadu pre ochranu osobných údajov vo Vašej krajine.

Ochrana osobných údajov detí
Vedome nezbierame žiadne osobné údaje od detí mladších ako 16 rokov. Ak sa dozvieme, že dieťa mladšie ako 16 rokov nám poskytlo osobné údaje, okamžite vykonáme kroky potrebné k vymazaniu týchto údajov. Ak sa dozviete, že nám dieťa poskytlo osobné údaje, prosím kontaktujte nás na emailovej adrese info@fifty-fifty.sk.

Spracovanie emailov získaných na marketingové účely pred dňom 25.05.2018
Prosím berte na vedomie, že e-mailové adresy, ktoré sme od Vás získali na marketingové účely pred dátumom 25.05.2018, budeme naďalej spracovávať. Právny základ pre takéto spracovanie je náš oprávnený záujem na účely priameho marketingu. Máte právo namietať proti takémuto spracúvaniu e-mailom na adresu info@fifty-fifty.sk.

Od priameho marketingu sa môžete kedykoľvek odhlásiť aj kliknutím na odkaz na odhlásenie

Nachádzajúci sa v akomkoľvek e-maily, ktorý od nás dostanete, alebo nám pošlite e-mail na adresu info@fifty-fifty.sk.

Zmeny zásad o ochrane osobných údajov
Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme kedykoľvek zmeniť. O vykonaných zmenách Ťa budeme informovať spôsobom, ktorý budeme považovať za najvhodnejší vzhľadom na závažnosť týchto zmien.

Spracúvanie osobných údajov po vykonaní akýchkoľvek zmien týchto Zásad ochrany osobných údajov sa riadi podmienkami zmenených Zásad ochrany osobných údajov.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňa 25.05.2018.